"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Установчими зборами
Громадської організації
«Українська асоціації остеопатичних
і хіропрактичних мануальних терапевтів»
Протокол № 2 від 21. 12. 2016 р.

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОСТЕОПАТИЧНИХ І ХІРОПРАКТИЧНИХ МАНУАЛЬНИХ ТЕРАПЕВТІВ»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Громадська організація «Українська асоціація остеопатичних і хіропрактичних мануальних терапевтів» (надалі – Асоціація) є громадською організацією, яка створена та об’єднує громадян України та іноземних громадян на основі єдності спільних інтересів для реалізації мети та завдань для задоволення своїх законних прав і свобод.
  2. Громадська організація не має на меті отримання прибутку та розподілу між її членами.
  3. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються винятково для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених установчими документами.
  4. Асоціація набуває статусу неприбуткової організації з моменту її реєстрації у відповідних державних органах згідно з діючим законодавством України.
  5. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією, чинним законодавством України, цим Статутом і іншими діючими нормативно-правовими актами України.
  6. Асоціація діє на засадах законності, добровільності та рівноправності його членів, самоврядування та гласності.
  7. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні кошти, рахунки, в тому числі валютний, в банківських та казначейських установах.
  8. Асоціація має печатку, штампи, бланки, власну символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації та реєструються у встановленому законом порядку.
  9. Асоціація може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах загальної юрисдикції.
  10. Юрисдикція та повноваження Асоціації з питань, що входять до її компетенції, розповсюджуються на всю територію України.
  11. Назва Асоціації:
   • повна назва українською мовою:
    Громадська організація «Українська асоціація остеопатичних і хіропрактичних мануальних терапевтів»,
   • скорочена назва українською мовою:
    ГО «Українська асоціація ОХМТ»,
   • повна назва англійською мовою:
    «Ukrainian association of osteopathic and chiropractic manual therapists»
   • скорочена назва англійською мовою:
    «UAOMT».
  12. Місцезнаходження Асоціації:
   08105, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Горенка, вул. Садова, 21, кв. 47

 2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

  1. Основною метою діяльності Асоціації є сприяння розвиту та вдосконаленню мануальної терапії Україні, інформування лікарів різних спеціальностей, а також широких верств населення щодо можливостей мануальної терапії, взаємообмін досвідом, досягнення взаєморозуміння між різними напрямками мануальної терапії шляхом координування інтелектуальних, економічних, фінансових, виробничих ресурсів членів Асоціації. Соціальний, правовий захист та юридична підтримка мануальних терапевтів. Проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, майстер-класів,тренінгів, підвищення кваліфікації та навчань.
  2. Головними завданнями асоціації у встановленому законодавством порядку є:
   1. сприяння захисту законних інтересів членів Асоціації у різних сферах суспільного життя;
   2. сприяння консолідації лікарського співтовариства щодо виконання завдань в галузі охорони здоров’я населення:, профілактики захворювань, подолання психологічних наслідків у хворих та членів їх сімей, сприяння в організації та пропаганді здорового способу життя;
   3. сприяння у відновленні та стабілізації здоров’я населення;
   4. сприяння консолідації громадян, що психологічно вражені наслідками хвороби у членів сімей та/або всіляко сприяють подоланню громадянами таких наслідків;
   5. участь у межах своєї компетенції в розробці державних та регіональних програм професійного та соціального захисту медичних працівників;
   6. громадська участь у роботі медичних колегій та комісій (атестаційних, акредитаційних тощо);
   7. сприяння удосконаленню системи медичної освіти, підвищення кваліфікації членів Асоціації, розширенню та поглибленню їх спеціальних знань;
   8. сприяння підвищенню професійного рівня медичних спеціалістів шляхом підвищення кваліфікації і практичної майстерності, удосконаленню медичної освіти, розвитку творчого потенціалу та реалізації права кожного фахівця на інтелектуальну працю та її результати;
   9. сприяння організації інформаційного фахового забезпечення лікарів;
   10. сприяння вдосконаленню професійної поведінки, етичних норм професійної діяльності у лікарів;
   11. сприяння в здійсненні громадського моніторингу та контролю професіоналізму лікарів у сфері медичної практики за результатами звернень громадян до Асоціації;
   12. сприяння громадському узагальненню передового досвіду роботи практичних лікарів у боротьбі з інфекційними хворобами та широке інформування громадськості щодо профілактики цих захворювань;
   13. підготовка органам державної влади пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання програм соціального захисту, а також інших цільових програм пов’язаних із медициною;
   14. сприяння у пропагуванні вітчизняних, європейських і світових цінностей для формування громадянського суспільства;
   15. пропаганда кращих традицій вітчизняної і зарубіжної медицини, принципів милосердя, гуманізму, демократії;
   16. сприяння у висвітленні досягнень медичної науки й сприяння їх впровадженню в практику охорони здоров’я;
   17. сприяння поширенню інформації щодо програм та проектів з питань розвитку медицини і новітніх технологій у сфері медичної практики;
   18. сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на виконання передбачених чинним законодавством програм покращення стану медицини та медичного обслуговування в Україні;
   19. сприяння у підтримці освітніх, культурницьких і просвітницьких ініціатив органів державної влади всіх рівнів, громадських організацій, членів асоціації та окремих громадян України в межах своєї компетенції;
   20. сприяння в приверненні уваги державних, громадських та інших установ і організацій, окремих громадян до проблем медичного забезпечення населення;
   21. сприяння українським лікарям в розширенні своїх зв’язків з колегами як в Україні, так і за кордоном шляхом: організації науково-практичних конференцій, симпозіумів, асамблей, семінарів, практичних занять та лікувальних практикумів, дискусій,організації центрів тощо;
   22. сприяння в проведенні: конгресів, конференцій, семінарів, тренінгів, виставок, наукових симпозіумів, соціологічних досліджень спільно з державними органами та іншими вітчизняними і міжнародними громадськими Асоціаціями і фондами на всіх рівнях в Україні та за кордоном; участь у відповідних заходах в Україні та за кордоном, в межах своєї компетенції;
   23. залучення матеріальних та фінансових ресурсів для реалізації мети (цілей) Асоціації;
   24. створення інформаційних ресурсів Асоціації з використанням сучасних інформаційних технологій;
   25. підтримка діяльності інших громадських організацій у сфері пропаганди здорового способу життя, зміцненню здоров'я;
  3. Для проголошених виконання статутних завдань Асоціація в порядку передбаченому чинним законодавством:
   1. представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
   2. бере участь в межах своєї компетенції у розробці законодавчих актів та інших нормативних документів по вдосконаленню системи медичної практики, сприяє виконанню державних і відомчих рішень і програм соціального захисту, а також інших цільових програм з покращення стану медицини в Україні;
   3. залучає до виконання статутних цілей і статутних завдань Асоціації кваліфікованих спеціалістів, в тому числі іноземних;
   4. з метою обміну досвідом сприяє членам Асоціації в поїздках за кордон та прийому закордонних ділових, освітніх, наукових і громадських діячів в Україні;
   5. взаємодіє з центральними органами законодавчої і виконавчої влади України щодо виконання передбачених чинним законодавством програм, спрямованих на покращення стану медицини;
   6. ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу у їх створенні;
   7. сприяє у розповсюдженні інформації і пропагує свої ідеї і цілі;
   8. сприяє шляхом участі у розробці інформаційних, освітні, х наукових, методичних програм (в тому числі навчального та практичного характеру), учбових на навчальних посібників та сприяє запровадження таких програм, поширенню посібників в Україні та за її межами;
   9. сприяє у випуску журналів, наукових праць, бюлетені та інших видань;
   10. використовує засоби масової інформації, Інтернет - видання, засновує або вступає в спілки;
   11. Засновує засоби масової інформації;
   12. вносить пропозиції до органів державної влади і управління з питань діяльності організації;
   13. одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
   14. сприяє у виданні в установленому чинним законодавством порядку, на неприбуткових засадах, поліграфічним способом і (чи) на електронних та аудіо –, відео носіях книги, брошури, іншу друковану продукцію в т.ч. наукову та навчально-освітню продукцію на електронних та аудіо -, відео носіях), яка пропагує принципи і ідеї, для відродження на яких створено Асоціацію, і які тісно пов’язані з її основною діяльністю;
   15. сприяє у фінансуванні благочинних та добродійних акцій, проектів, програм, які створюються Асоціацією як самостійно, так і з іншими громадськими організаціями, благодійними фондами, підприємствами, установами;
   16. пропагує здоровий спосіб життя шляхом проведення акцій (мітинги, демонстрації, інші громадські заходи) згідно з чинним законодавством;
   17. сприяє залученню громадян до виконання завдань та профілактики в галузі охорони здоров’я населення, профілактики захворювань, подолання психологічних наслідків у хворих та членів їх сімей, сприяння пропаганди здорового способу життя через створення телефонів довіри;
   18. сприяє створенню сприятливих умов для профілактики здорового способу життя через проведення спортивних заходів, свят, фестивалів, виставок, конкурсів, лекцій та інших заходів;
   19. інформує широку громадськість про небезпечні явища та хвороби;
   20. представляє інтереси та захищає права членів Організації;
   21. здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статутом юридичної особи; заснування підприємств порядку встановленому законодавством;

 3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
  1. Асоціація має індивідуальне, почесне членство. Члени Організації мають рівні права та обов’язки.
  2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, що поділяють мету, завдання та напрями діяльності Асоціації, визнають цей Статут, виконують рішення статутних органів Асоціації та підтримують Асоціацію організаційно, фінансово і інтелектуально.
  3. Почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 18 років, що поділяють мету, завдання та напрями діяльності Асоціації, визнають цей Статут, виконують рішення статутних органів Організації та підтримують Організацію фінансово, інтелектуально та зробили особливо вагомий внесок в діяльність Асоціації.
  4. Прийом в Асоціацію індивідуальних членів здійснюється шляхом голосування на засіданні Правління на підставі письмової заяви, поданої до Правління Асоціації.
  5. Прийом до почесних членів Асоціації здійснюється шляхом голосування на засіданні Правління на підставі подання до членів Правління одним з його членів.
  6. Вибуття із членів Асоціації здійснюється за особистою письмовою заявою індивідуального члена.
  7. Рішення про виключення із членів Асоціації приймає Правління та затверджують Загальні збори. Підставою для виключення членів Асоціації є:
   1. порушення Статуту;
   2. вчинки, спрямовані на заподіяння шкоди Асоціації чи її дискредитацію;
   3. у виняткових випадках Президент Асоціації, голови філій мають право призупинити перебування в лавах підзвітних їм організацій будь-якого члена. Таке рішення підлягає обов’язковому затвердженню Загальними зборами.
  8. Рішення Загальних зборів Організації про виключення є остаточним.
  9. Кожний член Організації при вступі до неї отримує членський квиток, зразок якого затверджується Правлінням Організації.
  10. Члени Асоціації мають право:
   1. обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;
   2. брати участь в обговоренні діяльності Асоціації;
   3. одержувати будь-яку інформацію про діяльність Асоціації;
   4. користуватись громадським захистом Асоціації та отримувати допомогу передбачену цим Статутом;
   5. подавати пропозиції з питань діяльності Асоціації, створення її осередків на розгляд Загальних зборів Асоціації та Правління Асоціації;
   6. користуватися інформаційною службою Асоціації та отримувати методичні матеріали і консультації;
   7. брати участь у всіх заходах, що проводяться Асоціацією у формах, передбачених цим Статутом;
   8. вносити свої пропозиції до керівних органів Асоціації та вимагати їх розгляду за участю свого делегованого представника;
   9. вільно вийти з Асоціації шляхом подання на розгляд Правління Організації відповідної письмової заяви або на підставі рішення колективу.
  11. Члени Асоціації зобов'язані:
   1. сприяти розвиткові Асоціації, брати посильну активну участь у її діяльності;
   2. дотримуватися вимог цього Статуту, рішень Загальних зборів Асоціації та Правління Асоціації, сприяти роботі керівних органів Асоціації;
   3. дотримуватись організаційної дисципліни;
   4. виконувати рішення керівних органів Асоціації;
   5. сприяти розширенню зв’язків Асоціації та розповсюдженню інформації про її діяльність;
   6. надавати Асоціації інформацію, необхідну для її діяльності;
   7. своєчасно сплачувати вступні та членські внески, розмір яких визначається рішенням Загальних зборів;
   8. не допускати дій, що перешкоджають реалізації програм Асоціації.
 4. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ
  1. Основою Асоціації є відокремлені підрозділи не юридичні особи, які створюються за місцем проживання або місцем роботи членів Асоціації.
  2. Заснувати відокремлений підрозділ Асоціації може її установча конференція, яка скликається за ініціативою її засновників і на якій обираються керівні органи.
  3. Відокремлені підрозділи Асоціації засновують не менш як три особи.
  4. Відокремлені підрозділи у своїй діяльності керуються Статутом Асоціації.
  5. Відокремлені підрозділи Асоціації створюються виключно без статусу юридичної особи та встановлюють свою діяльність відповідно до вимог законодавства.
  6. Найвищим керівним органом Асоціації є Загальні збори, що скликаються Правлінням Асоціації за необхідністю , вимогою або не рідше ніж один раз на рік.
  7. Загальні Збори можуть бути скликані позачергово Правлінням Асоціації на вимогу Президента Асоціації чи 2/3 членів Асоціації.
  8. Загальні збори:
   1. Визначають напрямки діяльності та завдання Асоціації;
   2. Обирають Президента Асоціації, Контрольну-ревізійну комісію, затверджують Віце-президентів Асоціації (за поданням Президента Асоціації) та склад Правління терміном на п’ять роки;
   3. За окремим рішенням створюють Консультативну Раду, що формується (на запрошення Президента Організації) з числа провідних лікарів, науковців, економістів, політиків, ділових людей та інших авторитетних осіб, які не обов’язково є членами Асоціації та змінюють її склад.
   4. Приймають Статут Асоціації та вносять зміни та доповнення до нього;
   5. Заслуховують звіт Президента Асоціації, Віце-Президентів Асоціації; Правління Асоціації, Президента Контрольно-ревізійної комісії за поточний період та дає їм належну оцінку;
   6. Розглядають внутрішні питання діяльності Асоціації;
   7. Визначають розмір вступних та членських внесків;
   8. Приймають рішення про виключення із членів Асоціації;
   9. Приймають рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Асоціації;
   10. Приймають рішення про реорганізацію, ліквідацію діяльності Асоціації;
  9. Ухвали Загальних зборів є чинними за умови участі в них половини +1 делегатів із числа обраних. Усі питання вирішуються відкритим або таємним голосуванням за рішенням Загальних зборів.
  10. Рішення про зміни та доповнення Статуту Асоціації та про припинення діяльності Асоціації є чинними, якщо за них проголосували не менш ¾ делегатів присутніх на з’їзді. По іншим питанням приймається 2/3 голосів.
  11. Правління Асоціації є керівним органом у період між з’їздами і скликається Президентом Асоціації не рідше одного разу на шість місяців.
  12. Правління Асоціації:
   1. Складається з 5 осіб, кандидатури яких подаються та затверджуються членами Загальних збрів, а також Президента Асоціації та його Віце-президентів;
   2. Має право припиняти членство, приймати та виключати з Асоціації будь-якого члена, окрім Президента Асоціації, його заступників та членів Контрольно-ревізійної Комісії;
   3. Приймає рішення про створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Асоціації;
   4. Приймає рішення про створення та припинення діяльності організацій, підприємств, установ;
   5. Затверджує зразки печатки, штампів, бланків, символіку та іншу атрибутику Асоціації;
   6. Затверджує склад Дирекції (за поданням Президента Асоціації);
   7. Затверджує бюджет Асоціації;
   8. Приймає рішення про скликання чергових та позачергових Загальних зборів Асоціації та визначає норму представництва;
   9. Затверджує кількість, напрямки роботи та межі відповідальності Віце-президентів Асоціації;
   10. Затверджує штатний розклад про діяльність штатних співробітників;
   11. Затверджує положення про Консультативну Раду Асоціації;
   12. Виконує інші функції, передані Загальним зборами на підставі рішення.
  13. Правління, як правило, вирішує питання на своїх засіданнях, які скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на півроку, а у випадку термінової необхідності можуть проводитися позачергові засідання. Чергові та позачергові засідання Правління скликаються за вимогою Президента Організації. Про дату, час, місце і порядок денний члени Правління сповіщаються не пізніше, ніж за місяць до засідання.
  14. Засідання Правління визнаються правомочними і їх рішення вважаються прийнятими, якщо в них беруть участь 2/3 членів Правління.
  15. Рішення Правління є чинним, якщо за них проголосувала проста більшість членів, за умови присутності не менше 2/3 членів. Рішення затверджуються Президентом Асоціації. При голосуванні кожний член Правління має один голос.
  16. Член Правління Асоціації, який без поважних причин пропустив більше трьох засідань, автоматично позбавляється права членства в ній. Поважність причин визначається Правлінням Асоціації. Факт вибуття з членів, а також затвердження нової кандидатури констатується засіданням Правління та виноситься на затвердження Загальних зборів.
  17. У виняткових випадках, за рішенням Правління Асоціації, засідання можуть бути закритим.
  18. Постійно діючим виконавчим органом Правління Асоціації є Дирекція.
  19. Дирекція Організації:
   1. Реалізує рішення Загальних зборів, Правління та Президента Асоціації;
   2. Веде фінансову-господарську діяльність;
   3. Виконує функції діловодства;
   4. Визначає порядок обліку членів Асоціації;
   5. Інформує про свою діяльність керівні органи Асоціації;
   6. Має право перевірки діяльності місцевих осередків та членів Асоціації.
  20. Дирекція очолюється Виконавчим Директором, який призначається наказом Президента.
  21. Дирекція Організації здійснює свою діяльність відповідно до Положення, затвердженого Правлінням Асоціації.
  22. Асоціацію очолює Президент Асоціації, який є одночасно Головою Правління. Він є вищою посадовою особою Асоціації та підзвітний Загальним зборам. Обирається Загальними зборами з числа членів Асоціації із терміном повноважень 5 років. Президент Асоціації (Голова Правління):
   1. Є офіційним представником Асоціації у стосунках з державними органами та неурядовими організаціями України та інших держав;
   2. Очолює Правління, визначає порядок і зміст його роботи, головує на засіданнях Правління, організує ведення протоколів на засіданні Правління, контролює виконання рішень Загальних зборів і Правління;
   3. Між засіданнями Правління Асоціації керує всією діяльністю Асоціації;
   4. Керує Дирекцією Асоціації;
   5. Діє від імені Асоціації без довіреності, представляє її інтереси у відносинах з органами державної влади і громадськими організаціями, науковими, культурно-просвітницькими установами, комерційними структурами, зарубіжними і міжнародними організаціями, окремими громадянами;
   6. Має право підпису фінансових та інших документів, як перша особа, видає накази, довіреності; відкриває та закриває рахунки в установах банків, укладає договори та угоди; підписує рішення Правління;
   7. Розробляє та подає на затвердження Правління Асоціації опис, положення та зразки символіки Асоціації;
   8. Розробляє зразки печаток, штампів, бланків Асоціації та подає їх на затвердження до Правління Асоціації;
   9. Затверджує рішення Загальних зборів та Правління, довгострокові програми та проекти діяльності Асоціації, резолюції, звернення та інші документи;
   10. Приймає рішення про напрями, форми та обсяги матеріальної і фінансової допомоги на підставі проектів та програм;
   11. Здійснює оперативне управління майном та коштами Асоціації за погодженням з Правлінням Асоціації;
   12. Подає на затвердження Загальних зборів проекти бюджету Організації та звіти про його виконання;
   13. Погоджує прийняття та звільнення працівників, що працюють в Організації за трудовими угодами, укладає трудові договори;
   14. Має право делегувати свої повноваження чи їх частину одному чи декільком Віце-Президентам Асоціації;
   15. Здійснює діяльність у межах наданих йому Загальними зборами, Правлінням та законодавством повноважень.
   16. Запрошує до Консультативної Ради осіб з числа провідних лікарів, науковців, економістів, політиків, ділових людей та інших авторитетних осіб, які не обов’язково є членами Організації;
   17. Звітує перед Загальними зборами Асоціації про зроблену в період між її засіданнями роботу.
  23. Віце-президенти Асоціації затверджується Загальними зборами. Кількість, напрямки виконуваної роботи та можливих претендентів на цю посаду пропонує Президент Асоціації та затверджує Правління.
  24. Віце-президенти Асоціації:
   1. Виконують доручення Президента Асоціації;
   2. Заступає Президента Організації у разі його відсутності (за дорученням Президента Організації) або неспроможності виконання своїх обов’язків (за рішенням Правління);
   3. Вирішують інші питання, визначені, відповідно до їх компетенції Президентом або Правлінням.
  25. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснює Контрольно-ревізійна Комісія, яка обирається з’їздом терміном на п’ять років та підзвітна лише йому. Контрольно-ревізійна Комісія діє відповідно до Положення про неї, затвердженого Правлінням Асоціації.
  26. Контрольно-ревізійна Комісія Асоціації обирається Загальними зборами на термін 5 років у складі трьох чоловік та скеровується у своїй роботі Головою, що також обирається Загальними зборами на термін 5 років.
  27. Контрольно-ревізійна Комісія Асоціації:
   1. Проводить перевірку діяльності Асоціації;
   2. Проводить перевірку господарської та іншої комерційної діяльності Асоціації, пов’язаної з виконанням статутних завдань та цілей Асоціації;
   3. Звітує про свою діяльність перед Загальними зборами, подає на затвердження Загальних зборів річний звіт про свою діяльність;
   4. Розглядає скарги, листи, звернення і пропозиції громадян та організацій, що надійшли на адресу Асоціації;
   5. Вирішує інші питання діяльності Асоціації в межах додатково наданих Загальними зборами їй повноважень.
  28. За рішенням Загальних зборів може бути створена Консультативна Рада, яка формується (на запрошення Президента Організації) з числа провідних лікарів, науковців, економістів, політиків, ділових людей та інших авторитетних осіб, які не обов’язково є членами Організації. Склад Консультативної Ради може бути змінений рішенням З’їзду.
  29. Консультативна Рада діє згідно з Положенням про Консультативну Раду, яке затверджується Правлінням Асоціації:
   1. Подає рекомендації щодо пріоритетних напрямів діяльності Асоціації;
   2. Надає допомогу в оцінці соціально-політичної ситуації та проведенні громадської експертизи законів, указів, розпоряджень органів державної влади;
   3. сприяє втіленню медичної політики Асоціації.
 5. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ
  1. Асоціація може мати у власності кошти та майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності.
  2. Кошти та майно Асоціації утворюється з:
   1. вступних та членських внесків членів Асоціації;
   2. разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів;
   3. коштів або майна, які надходять таким Асоціації від провадження її основної діяльності та у вигляді пасивних доходів;
   4. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.
   5. добровільних надходжень від проведення спортивних змагань, свят, фестивалів, виставок, лекцій, інших суспільно-політичних заходів;
   6. надходжень від інформаційних, освітніх, наукових, методичних програм (в тому числі навчального характеру), учбових на навчальних посібників для забезпечення статутної діяльності;
   7. надходжень від видавничої діяльності для забезпечення статутної діяльності;
   8. надходжень від послуг, наданих в межах завдань, визначених Статутом;
  3. Асоціація має право на придбання у власність та оренду будинків, приміщень, споруд, обладнання, транспорту, іншого рухомого та нерухомого майна, переданого засновниками, членами або державою в установленому законом порядку.
  4. Кошти та майно використовуються на виконання своїх статутних завдань, на благодійні цілі та на утримання штатного апарату.
  5. Право підпису фінансових документів мають Президент асоціації, Голова Правління, заступники Голови Правління та Головний бухгалтер Організації.
  6. В разі виключення або виходу з членів Асоціації, такі члени не мають права претендувати на розподіл будь-якого майна та коштів Асоціації або її частини.
  7. Кошти та майно, що знаходяться у власності Асоціація направляє для забезпечення та виконання своїх статутних завдань.
  8. Асоціація не несе відповідальність за зобов’язаннями членів Асоціації.
  9. Асоціація не рідше одного разу на рік звітує про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.
 6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
  1. Асоціація може припинити свою діяльність шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
  2. Реорганізація Асоціації здійснюється відповідно до рішення Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 обраних делегатів. Реєстрація новоствореного об’єднання проводиться в установленому порядку.
  3. При реорганізації Асоціації вся сукупність її прав та обов’язків переходить до її правонаступника. Асоціація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку.
  4. Ліквідація Асоціації здійснюється на підставі рішення Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менш ¾ обраних делегатів або за рішенням суду.
  5. Асоціація ліквідується:
   1. За рішенням Загальних зборів;
   2. На підставі рішення суду.
   3. Ліквідацію Асоціації проводить ліквідаційна комісія, яка призначається Загальними зборами або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Асоціації.
  6. З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Асоціацією. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і представляє його Загальним зборам на затвердження.
  7. В разі ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) кошти, активи та майно Асоціації передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету не можуть перерозподілятися між її членами.
  8. При ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
  9. При ліквідації Асоціації за рішенням суду її активи переходять в доход держави.
 7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ
  1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Організації, якщо за них проголосували не менш ¾ делегатів, присутніх на ньому.
  2. Про зміни внесені в статутні документи Асоціації повідомляє 5-ти денний термін легалізуючий орган.
 8. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ.
  1. Члени Асоціації ведуть спільну діяльність шляхом об’єднання у відокремлені підрозділи, які створюються членами Асоціації за територіальним принципом проживання, або місцем роботи.
  2. Відокремлені підрозділи керуються в своїй діяльності Статутом Асоціації та законодавством України.
  3. Відокремлені підрозділи Асоціації не мають статусу юридичної особи.
  4. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган - Загальні збори, на яких обирають уповноваженого представника відокремленого підрозділу, який обирається зборами членів підрозділу.
  5. Уповноважений представник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів Асоціації по виконанню статуту Асоціації, виконує інші повноваження, надані керівними органами Асоціації.
  6. Уповноважені представники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Асоціації на підставі довіреностей, виданих Головою.
 9. с. Горенка – 2016 р.